C C C C A+ A A- X

Ограничава се достъпа на граждани, адвокати и процесуални представители в съдебната сграда на Административен съд – Враца

Дата на публикуване 13 март 2020 Последна редакция 16 март 2020 Новини Отпечатай

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВРАЦА

 ЗАПОВЕД

 №5-1-26

гр. Враца, 13.03.2020 г.

 

На основание чл.93, ал.1, от Закона за съдебната власт, във връзка с чл.329, ал.3 от ЗСВ, чл.144 АПК и Решение на СК на ВСС, взето по Протокол №8, д.т. 31 от 10.03.2020 г. и във връзка със създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случай на СОVID19 на територията на Република България и обявяване на извънредно положение

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Считано от 13.03.2020 г. ограничавам достъпа на граждани, адвокати и процесуални представители в съдебната сграда на Административен съд – Враца, като:

- Посещения на граждани, адвокати и процесуални представители в сградата да се извършват само в неотложни случаи, за времето от 9,30 часа до 15,30 часа, при спазване на въведените в съда мерки - с лични предпазни средства - маски за лице и ръкавици и след дистанционно измерване на телесната температура.

- Посещаващите административната сграда  граждани, адвокати и процесуални представители стриктно да изпълняват разпорежданията на органите на ОЗ "Охрана" във връзка с ограниченията, въведени за достъп до сградата.

- Справки по дела да се извършват приоритетно по телефона, чрез интернет сайта на съда и чрез Единния портал за електронно правосъдие.

- Подаването на заявления, молби и др. книжа приоритетно да се извършва по пощата, чрез куриерски услуги или на следния електронен адрес: asvr@abv.bg.

2.Възлагам на съдебния администратор да се закупи термометър за дистанционна измерване на температурата, който да бъде предоставен с приемо-предавателен протокол на ОЗ „Охрана“ за извършване на измерване на телесната температура на влизащите сградата, вкл. съдии и съдебни служители.

  1. Възлагам на съдебния администратор и гл. счетоводител, изпълняващ и функциите на служител по ЗБУТ, незабавно на 13.03.2020г. да проведат събрание на съдебните служители за запознаването им с препоръките на СЗО, МЗ и СК на ВСС за предприемането на преватнивни мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19 на работното място.

4.Настоящата заповед важи до отмяната й.

Контролът по настоящата заповед възлагам на съдебния администратор.

Заповедта да се доведе до знанието на съдиите и съдебните служители, за сведение и изпълнение, както и да се публикува на интернет страницата на съда.

Копие от същата да се изпрати на ОЗ „Охрана“  Враца.

 

АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ –

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ на АдмС – Враца:        

                                                                                              Миглена Раденкова

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация