C C C C A+ A A- X

ПРЕУСТАНОВЯВА СЕ РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЛА

Дата на публикуване 16 март 2020 Последна редакция 16 март 2020 Новини Отпечатай

ЗАПОВЕД

 №5-1-27

 гр. Враца, 16.03.2020 г.

 

На основание чл.93, ал.1, от Закона за съдебната власт, във връзка с обявеното от Народното събрание на РБ на 13.03.2020 г. извънредно положение във връзка с разпространението на  коронавирусната инфекция (СОVID19) в периода от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г. и Решение на СК на ВСС, взето по Протокол №9 от извънредното заседание, проведено на 15.03.2020 г. 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 1. ПРЕУСТАНОВЯВАМ разглеждането на всички видове административни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:

- Делата по чл.60 и чл.166 от Административнопроцесуалния кодекс;

- Делата по чл.75 и чл.157 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

- Делата по чл.72 от Закона за Министерството на вътрешните работи;.

- Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск.

 1. Насрочените в открито съдебно заседание дела през периода 12.03.2020 г. – 31.03.2020 г. са пренасрочени със Заповеди №№5-1-24/11.03.2020 г. и 5-1-25 от 12.03.2020 г.
 2. Всички останали дела, насрочени в открито съдебно заседание през периода 01.04.2020 г. – 13.04.2020 г. (включително), извън посочените по т.1 да се отсрочат за определени дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение, но преди съдебната ваканция за настоящата година. В случай на продължаване периода на извънредното положение след 13.04.2020 г. ще се предприемат допълнителни мерки.
 3. Не се образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата по т.1.
 4. Подаването на всякакъв вид документи се извършва САМО по пощата или по електронен път.
 5. Справките по дела се извършват САМО по телефоните, обявени на интернет страницата на Административен съд – Враца или по електронен път на електронния адрес на съда – asvr@abv.bg
 6. ЗАБРАНЯВАМ достъпа в административната сграда на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по т.1.
 7. ЗАБРАНЯВАМ достъпът на магистрати и съдебни служители в административната сграда, с изключение на ангажираните по дежурства съобразно изготвения графика за работа.
 8. Графикът на дежурствата на съдиите в АдмС – Враца през периода 02.03.2020 г. – 30.04.2020 г. е утвърден със Заповед №5-1-17/20.02.2020 г. и не се променя.
 9. УКАЗВАМ на съдиите, че следва да работят дистанционно по обявените за решаване дела. Изготвените съдебни актове се вписват в САС „Съдебно деловодство“ и в срочните книги.
 10. ВЪЗЛАГАМ на системният администратор на съда да създаде необходимата организация по дистанционната работа на съдиите.
 11. ЗАДЪЛЖАВАМ магистратите от АдмС – Враца при разглеждане на административни дела да ползват САМО Съдебна зала №3.
 12. Извършването на всички административни услуги да се извършват САМО и единствено на Регистратурата на съда.
 13. ПРЕУСТАНОВЯВАМ връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по т.1 за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително.
 14. Призовките и съобщенията за делата по т.1 да се извършват по телефон или по електронен път.
 15. Настоящата заповед важи до отмяната й.

 

Контролът по настоящата заповед възлагам на съдебния администратор.

 

Заповедта да се доведе до знанието на съдиите и съдебните служители, за сведение и изпълнение, както и да се публикува на интернет страницата на съда.

Копие от същата да се изпрати на ОЗ „Охрана“  Враца.

 

 

 

АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ –

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на АдмС – Враца:        

                                                                                              Миглена Раденкова

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация